vajszlo.png

Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

A Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya a vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996.évi LV.tv. 11/A § (1)-(4) bekezdései alapján megküldte az alábbi kódszámú vadászterületek kialakítására tett ajánlásokat, illetve az ajánlásokhoz tartozó 1:50 000 méretarányú részletes vadászati térképeket és a vadászterület áttekintő térképét.

Önkormányzat megnevezése Vadászterület kódszáma
Vajszló Nagyközség Önkormányzat 02 5043 50 407
Vajszló Nagyközség Önkormányzat 02 5044 50 407

Az ajánlások és a térképek itt megtekinthetőek!

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014.(III.14.)Kormányrendeletben foglaltak szerint elkészült a Dráva 236+000 – 154+100 fkm közötti szakaszra a 05.NMT.01.jelű, a 154+100 – 703200 fkm közötti szakaszra a 05.NMT.02.jelű nagyvízi mederkezelési tervek , melyeket társadalmi véleményezés céljából az érdeklődők a következő elérhetőségeken megtekinthetnek és 30 napon belül javaslatokat, észrevételeket tehetnek, melyet a Vajszlói Közös Önkotrmányzati Hivatalba kérünk megküldeni postai úton (7838 Vajszló, Széchenyi u.13.) vagy e-mailen ( Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">hivatal@vajszlo.hu).

Tervek elérhetősége:

05NMT01 Őrtilos 236 fkm-Barcs 154,1 fkm:

https://nff.vizugy.hu/Letoltes.aspx?FTGUID=c3dca46a-7814-49ef-9ac3-3aa2a1b72594

05NMT02 Barcs 154,1 fkm- Drávaszabolcs 70,2 fkm:

https://nff.vizugy.hu/Letoltes.aspx?FTGUID=f8268fd5-df0a-4977-ade5-1f3115828e9d

É R T E S Í T É S

É R T E S Í T É S

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján tájékoztatom azon szülőket, akiknek gyermeke(i) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű(ek), hogy az óvoda zárva tartása, valamint az iskolai nyári szünet és az év közbeni szünetek időtartama alatt gyermeke(ik) részére a települési önkormányzat étkeztetést köteles biztosítani.

Hivatalom az igényléshez szükséges formanyomtatványt (nyilatkozatot) az érintett szülők részére megküldi.

A nyilatkozatot gyermekenként külön-külön szükséges kitölteni, melyben segítséget nyújt Vajszló és Térsége Család-és Gyermekjóléti Szolgálata (Vajszló, Kodolányi tér 6.).

Felhívom a figyelmet arra, hogy ha óvodás gyermeke(ik) bármelyik szünetben óvodai nevelésben részesül(nek), az önkormányzati étkeztetést nem veheti(k) igénybe.

Kérem, fokozottan figyeljenek a gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága, valamint a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete fennállásának lejártára, mert az éppen aktuális szünetben az étkeztetés csak az ő részükre biztosított!!!

                                                               Dr. Kiss Mónika

                                                                                  jegyző

Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

Csaldsegt log

Vajszló és Térsége Család-és Gyermekjóléti Szolgálata 2016. január elsejével megkezdte működését Vajszlón a Kodolányi tér 6 szám alatt (volt rendőrörs épületében).
Szolgálatunkhoz tartozó települések: Vajszló, Piskó, Hirics, Kemse, Kórós, Lúzsok,Páprád, Vejti, Zaláta.
Nyitva tartás: Hétfőt - Csütörtök 8 - 16 óráig, Pénteken - 

Telefonszám: 0673/310-090

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Várjuk sok szeretettel minden leendő ügyfelünket!

Változtak a BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS szabályai

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul. A kérelemnek a kérelmet benyújtó személy, valamint a birtoksértést elkövető személy vonatkozásában tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
- a kérelmet benyújtó személy nevét, lakcímét, illetve célszerű megadni egyéb elérhetőséget is (jogi személy esetén nevét, székhelyét), FONTOS, hogy a kérelmet a birtoklásban megzavart, vagy birtokától megfosztott (természetes vagy jogi) személy nyújtsa be                        ,                                         
- a birtoksértést elszenvedett személy képviseletében eljáró személy nevét, lakcímét, ha nem képviselő jár el, akkor ezt nem kell kitölteni (ilyen esetben a Ket. 40/A.§-ának megfelelő meghatalmazás csatolása kötelező, ennek hiányában a hatóság az eljárást megszünteti!)
- a birtoksértő személy nevét, lakcímét (jogi személy esetén nevét, székhelyét), mert ismeretlen személy ellen nincs mód birtokvédelmi eljárás lefolytatására. FONTOS, hogy a birtoksértést ténylegesen elkövető személy kerüljön itt megnevezésre, ne pl. az ingatlan tulajdonosa, ha az ingatlan bérbe van adva és a bérlők a birtoksértők!

A birtoksértő cselekmény leírásának tartalmaznia kell:

- a birtokvitával érintett dolog megjelölését (ingatlanról vagy ingóról van-e szó, ingatlanon belül pl. útszakaszról, kertrészről, lakásról, melléképületről stb., ingó esetén pl. gépjármű típusát, rendszámát)
- a jegyző illetékességét megalapozó adatokat (pl. a birtoksértéssel érintett ingatlan pontos, cím szerinti megjelölését)

- a kérelemnek határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket (A jegyzőhöz lehet benyújtani birtokvédelem iránti kérelmet a birtoksértés bekövetkezésétől számított 1 éven belül, az 1 éven túli birtoksértések esetében bírósághoz kell fordulni! Folyamatosan elkövetett birtokháborítás esetén az elkövetés kezdőidőpontja az irányadó.                       )               
- a kérelem benyújtásakor fennálló birtokállapotot (a sérelmes állapot leírását)
- az eredeti birtokállapotot (milyen volt a helyzet azelőtt, hogy a birtoksértés bekövetkezett volna, és ez az eredeti helyzet mikor és hogyan alakult ki)

- a birtokállapot megváltozására vonatkozó körülmények pontos leírását (pl. ki mikor és hogyan változtatta/sértette meg a birtokhelyzetet, próbálta-e a kérelmező felszólítani, visszaszerezni a birtokot, önként hagyott-e fel a birtoklással vagy kitették a birtokból stb.

FONTOS, hogy a birtoksértő cselekmény során felmerült egyéb körülmények (pld. zajongás, sértegetés, személyeskedés, erőszakoskodás, fenyegetés) szabálysértés vagy bűncselekmény megállapítása szempontjából bírhat jelentőséggel, ezek a körülmények NEM kerülnek értékelésre, mert nem tartozik birtokvédelmi hatáskörbe!)

A jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet úgy kell megfogalmazni, hogy abból kiderüljön, milyen módon kívánja a kérelmező megszüntettetni a birtoksértő állapotot (pl. a birtoksértő biztosítson kulcsot a bejutáshoz, biztosítsa a hozzáférést az ingatlanhoz), illetve mitől kívánja a jövőre nézve eltiltatni a birtoksértőt.

Felhívom figyelmét, hogy az új birtokvédelmi szabályok szerint a jegyző NEM folytathat le bizonyítást hivatalból! Valamennyi bizonyítékot a kérelmezőnek kell megjelölnie és a hatóság rendelkezésére bocsátania, illetve a kérelmezőnek kell – lehetőleg már a birtokvédelmi kérelemben – indítványoznia tárgyalás vagy szemle tartását, tanú meghallgatását.

Ezért célszerű a kérelemhez csatolni az ügy kezdetekor rendelkezésre álló bizonyítékokat, amelyek lehetnek pl. okiratok, fényképek, helyszínrajz, kitűzési vázrajz stb.

Amennyiben a birtoksértés ténye tanúkkal igazolható, célszerű megjelölésük (név, lakcím, és hogy mely birtoksértő tény, körülmény vonatkozásában kérik a meghallgatásukat).

Amennyiben kéri tárgyalás vagy szemle megtartását, úgy azt szintén a birtokvédelmi kérelem benyújtásakor kell kérnie.Amennyiben semmilyen bizonyítási indítványt nem jelölnek meg, a jegyző a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

A birtokvédelmi eljárás ILLETÉKKÖTELES, 3.000,-Ft illetékbélyeget kell leróni a birtokvédelmi kérelmen. Lehetőség van az eljárásban költségmentességi kérelemről szóló formanyomtatvány benyújtásával költségmentességet kérni, amennyiben a kérelmet benyújtó a költségmentességi feltételeknek megfelel. A kérelemről a jegyző dönt. Amennyiben hiánypótlási felhívás ellenére sem fizeti meg az illetéket, az eljárást meg kell szüntetni!

 

Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához

Költségmentességi kérelem

VÁLTOZÁS a szociális étkeztetés személyi térítési díjában

Értesítjük a szociális étkeztetésben részesülőket, hogy Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendeletét 2015. május 27. napján megtartott ülésén módosította, így 2015.július 1.napjától annak összege a következők szerint alakul a szolgáltatást igénybevevő jövedelmi viszonyai alapján:
a.) aki önhibáján kívül rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkezik, részére az étkezés ingyenes,
b.) a mindenkori nyugdíjminimum alatti jövedelemmel rendelkezők estében 200, - Ft/adag,
c.) a 28.500 - 59.999, - Ft közötti jövedelemmel rendelkezők estében 350, - Ft/adag,
d.) a 60.000 - 90.000, - Ft közötti jövedelemmel rendelkezők estében 440, - Ft/adag,
e.) a 90.000, - Ft feletti jövedelemmel rendelkezők esetében 530, - Ft/adag.