vajszlo.png

Tájékoztatás - Ásott vagy fúrt kutak engedélyeztetése

TÁJÉKOZTATÁS

 

 

az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

 

 

A teljes dokumentum megtekintéséhez kattintson IDE.

 

A szükséges kérelmek a követlező két linkre kattintva leölthetőek:

 

KÉRELEM (vizjogi üzem.és fennmaradási engedélyhez)

 

KÉRELEM (vizjogi létesitesi engedélyhez)

 

KÉRELEM (vizjogi megszüntetés)

 

2019. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is meghirdette a 2019. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, amelynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.  A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ismét csatlakozik a Minisztérium által meghirdetett ösztöndíjrendszerhez, meghirdeti a pályázatot a vajszlói hallgatók számára.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázati úrlapot minden évben újra fel kell tölteni.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatásiszakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2018. november 6.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje:              

                                               2018. november 6.

 A Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. pályázati felhívással kapcsolatos részletes és további információ letölthető a www.emet.gov.hu   internetes oldalról.

                                                         Vajszló Nagyközség Önkormányzata

Felhívás

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a település tisztaságának védelme érdekében Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket ezentúl fokozottan figyelik és ellenőrzik. Így az utóbbi időben elszaporodó illegális szemétlerakásokkal kapcsolatban szigorú fellépés várható, mely jelentős összegű bírság kiszabását vonja maga után.
Megkérjük a lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken kizárólag csak a tárolón feltüntetett hulladékot ( kék=papír, sárga= műanyag, zöld=üveg) helyezzék el és a műanyag palackokat összenyomott állapotba rakják a gyűjtőkonténerbe, hogy nagyobb mennyiség befogadására is alkalmas legyen és így a szigetek körüli rendezetlen állapotok felszámolásra kerüljenek.

Dr.Kiss Mónika
jegyző

Közlemény kiegészítése

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a "Vízvisszatartás ás tájhasználat-váltás az Ős-Dráva programban" környezetvédelmi hatósági eljárás megindításával kapcsolatos korábban közzétett közlemény kiegészítését az alábbi linkre kattintva érhetik el:

Közlemény kiegészítés

 

Tájékoztatás - Közlemény

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a "Vízvisszatartás ás tájhasználat-váltás az Ős-Dráva programban" környezetvédelmi hatósági eljárás megindításával kapcsolatos közleményt közzétettük, az alábbi linkre kattintva elérhető:

Közlemény környzetvédelmi hatósági eljárás megindításáról